Netwrix

 

NETWRIX CORPORATION е софтуерна компания, която предлага решения за одит на промените  в критичните системи на ИТ инфраструктурата – цялостен одит  на това, кой какво къде и кога е променял в системата. Иновативните решения NETWRIX покриват широк спектър от платформи, устройства и приложения, използвани в индустриалните сектори. Netwrix предлага първокласни одиторски решения и отлична поддръжка на потребителите на разумни цени. Основана през 2006 г., NETWRIX се утвърждава като # 1 сред решенията за одит на промените. Фирмата е със седалище в Ървин, Калифорния,  с регионални офиси в Ню Джърси, Охайо, Грузия и Великобритания.

 

Netwrix Auditor е достъпно и лесно за използване решение за цялостен одит на извършените промени по системите, показвайки точно кой потребител е извършил дадена промяна, по кое време и къде точно са разликите, следейки цялата ИТ инфраструктура. Продуктът помага на бизнеса да отговаря на наложените изисквания, да засили сигурността, като по този начин се намалят рисковете и времето за реакция при повреди, както и да се управляват мрежовите ресурси на компанията. Чрез централизирано управление се контролират всички събития за възникнали промени, а информацията се предоставя в детайлни отчети, като има възможност за връщане на промените до предишно състояние – ефикасно и безопасно.

 

Предимства

 

Видимост на това кой, какво, кога и къде е променил

Netwrix Auditor следи всички потребителски и административни промени в ИТ инфраструктурата, описвайки ги в детайли, включително за Active Directory, MS Exchange, SQL, Windows сървъри, устройства за съхранение на данни, VMware и други.

 

Придържане към законовите норми

Всички промени по ИТ инфраструктурата могат да бъдат архивирани и запазени за няколко години, позволявайки изготвянето на пълни отчети за анализиране от одиторите.

 

Възможност за връщане на промените до предишно състояние (rollback)

Включена е възможност за връщане на промените до предишно състояние, за да се предостави контрол над неоторизираните действия по системите, избягвайки нежелателни спирания на работния процес и пробиви в сигурността. Могат да се променят всякакви нежелателни промени във всяка точка от времето.

 

Интегрирано решение за одит

Netwrix е единно решение, което обединява всички необходими инструменти за извършване на пълен одит, което в противен случай би довело до пропуски в събраните данни.

 

Лесно за използване и за надграждане

Продуктът поддържа възможността за обхващането на един милион или повече потребителя поради ефикасните методи за събиране и съхранение на информацията, използвани в Netwrix Auditor. Интерфейсът е специално пригоден за одитиране на всичките ресурси на инфраструктурата по най-бързия възможен и лесен начин.

 

Функционалности

 

Dashboard-ове с корпоративен обхват

Чрез представянето на големи групи от събития за промени в общ изглед от високо ниво, с възможност за интеракция с всяко събитие за по-детайлен негов изглед (drill-down) се опростява одитирането на цялата ИТ инфраструктура.


Отчети и алармиране за настъпили събития в реално време

Възможност за настройване на създадени от потребителя аларми, които да известяват, когато настъпят промени по ресурси от критична важност, предпазвайки от нанесени щети или спомагайки за по-бърза реакция.

 

Интеграция със Security Information and Event Management (SIEM) решения от трети страни, включително System Center Operation Manager (SCOM)

Интеграцията със SIEM решения от трети страни премахва необходимостта да се разучават множество решения за управление на данните.  Същевременно,  информацията се извлича от системите, ползвайки общ модел за Netwrix и другите решения. Така се постига по-добра производителност и точност.

 

Опции за съхранение на извлечените за одит данни

Съхранението на данните от одитите се извършва на две нива с максимална продължителност до 7 години, позволявайки създаването на детайлни отчети за анализ за който и да е времеви период.

 

Съхранение на предишно и сегашно състояние на данните

Могат да се изготвят отчети за промените ден по ден, които да показват старите и новите стойности на данните, без нуждата да се претърсват множество източници на информация от ИТ инфраструктурата.

 

Разширени функции за отчети

Netwrix Auditor оползотворява инструментите на SQL за създаване на отчети - SQL Server Reporting Services (SSRS). Предоставят се уеб-базирани отчети при поискване или чрез абонамент с богати възможности за експорт. Налични са над 200 предварително създадени отчети с опция за редактирането им или за създаването на изцяло нови такива.


Помощник за възстановяване на обекти от активната директория (Active Directory)

Наличен е инструмент за връщане на промени (rollback) в Active Directory до предходно състояние, за лесното отстраняване на щети, без нуждата от пълен backup. Netwrix разполага с разширени функции за възстановяване, дори по-богати от тези на Windows 2008 R2.

 

Управление на файловете със записи за настъпили събития (event logs)

Централизирано се събират и се архивират събитията от Windows и syslog от множество компютри в мрежата. Архивите се съхраняват в силно компресирани формати, което обаче не пречи на пълния анализ на данните в тях, алармира се за събитията с критична важност.

 

Управление на промените

Събранните от Netwrix Auditor данни за промените са от жизнена важност за поддръжката и управлението на една организация. Проверява се дали необходимите обновления (updates) са инсталирани на всички нуждаещи се системи и се идентифицират неоторизираните дейности в мрежовата среда.

 

Лично одитиране (Self-Auditing)

Следят се и се съхраняват всички административни действия, които се извършват в самата конзола на Netwrix Auditor. Функционалността за лично одитиране предпазва от неоторизирани действия по настройките на продукта.

 

Видео запис на потребителската активност

Фунцкии за търсене и повторение на конкретни потребителските сесии на сървърите в организацията под формата на видео, с цел одитиране на промени по системи и приложения, които не генерират log файлове.


Алармиране за изтичане на валидността на паролите

Проактивно справяне с проблемите, свързани с изтичането на валидността на паролите на акаунтите на крайните потребители в Active Directory, чрез предварително алармиране.

 

Засичане на неактивни потребители

Автоматизирано управление на акаунтите на неактивните потребители, осигурявайки безопасна среда за работа.
Loading...
Loading...
Loading...